Proje Ekibi/ Project Team: Kübra Uzun

[English is below]

İstanbul’da yaşayan müzisyen, söz yazarı, performans sanatçısı ve DJ Kübra Uzun, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli platformlarda çalışan LGBTİ+ hakları aktivistidir. Uzun ,TTW’un proje koordinatörlüğünü üstlenmektedir.

Istanbul-based musician, songwritera and DJ, Kübra Uzun is an LGBTI+ rights activist, working as in Turkey and also on international basis of various platforms. Kübra Uzun is the coordinator of TTW.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store